Results News - RTMNU Summer 2019 Results- Click Here..

Search Any Result / Job :

Wednesday, October 9, 2013

KREIS Recruitment 2013 MDRS, KRCRS - kreis.kar.nic.in

KREIS Recruitment 2013 MDRS, KRCRS - kreis.kar.nic.in

KREIS Recruitment 2013 MDRS, KRCRS

Recruitment Of Principals & Teachers For Morarji Desai / Kitturu Rani Chennamma Residential Schools, ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ/ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ

01 ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ
Recruitment Notification
02 ಹುದ್ದೆಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ
Classification of Posts
03 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿಲಬಸ್‌‌
Syllabus prescribed for Compititive Examination
04 ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳ ನಮೂನೆಗಳು
Certificate forms
05 ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
Compititive Exam Time Table
06 ಒ.ಎಂ.ಆರ್‌ ಶೀಟ್‌ ಮಾದರಿಯ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳು
Model Application Forms (OMR Sheet)
07 ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆಗಳು
Instructions to fill Applications
08 Corrigendum & Clarifications
09 District Wise Examination Centers
10 PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ GZÀÒ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ jmï Cfð ¸ÀASÉå: WPNo.25854/2011/(S.R.E.S-PIL)
AiÀÄ C£ÀéAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr £ÉêÀÄPÁw C¢ü¸ÀÆZÀ£É
11 Inclusion of Additional Posts & Reclassification of Reservation
12 Inclusion of 775 Additional Posts.
13 Latest Revised Key Answers for the teaching and nonteaching staff to MDRS/KRCRS
14 The Cancellation of Notification indicating equal reservation of 5% to the candidates due to displacement of project implementation.
15
16
17
18
19


No comments:

Post a Comment

Thanks For Visiting www.resultshub.net

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Google+ Followers..Join Now

Search Results, Jobs..