Results News - RTMNU Summer 2019 Results- Click Here..

Search Any Result / Job :

Sunday, December 7, 2014

Tribal Devlopment Nashik Answer Key Godampal, Pratvarikar - tribalexam.com

Tribal Devlopment Nashik Answer Key Godampal, Pratvarikar - tribalexam.com


उत्तरतालिका 
दिनांक ३०/११/२०१४ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेच्या उत्तरतालिका उक्त संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आहेत. सदर उत्तरतालिकेवर उमेदवारांना काही आक्षेप असल्यास तसे आक्षेप योग्य पुराव्यासह लिखीत स्वरुपात महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक  येथे दिनांक १५/१२/२०१४ रोजी सायंकाळी 5.00 वाजेपर्यंत सादर करावेत. यानंतर प्राप्त झालेल्या आक्षेपांचा कोणत्याही परिस्थितीत विचार केला जाणार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी.


गोदामपाल,  प्रतवारीकार 

No comments:

Post a Comment

Thanks For Visiting www.resultshub.net

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Google+ Followers..Join Now

Search Results, Jobs..