Results News - RTMNU Summer 2019 Results- Click Here..

Search Any Result / Job :

Saturday, July 26, 2014

Women & Child Development, Pune Exam Clerk, Lipik, Officers Answer Key, Results 2014

Women & Child Development, Pune Exam Clerk, Lipik, Officers Answer Key, Results 2014

Mahila Ani BalVikas Examination Answer Keys, Solution Result Selection List & Details 2014 
Women & Child Development Recruitment Result, Answer Key 2014


Women & Child Development Recruitment Result, Answer Key 2014

Women & Child Development, Pune: Answer Key Available Exam Conducted on Date of 20/07/2014. Candidates looking for answer-key can download it from official link given below...

Two Exam conducted on date of 20/07/2014, Chek your Answers with Following Given Answerkeys PDF Files

1. परिविक्षा अधिकारी
2. सांख्यिकी सहाय्यक/ वरिष्ठ लिपीक

दिनांक 20/07/2014 रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेच्या उत्तरतालिका उक्त संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आहेत. सदर उत्तरतालिकेवर उमेदवारांना काही आक्षेप असल्यास तसे आक्षेप योग्य पुराव्यासह लिखीत स्वरुपात महिला व बाल विकास आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य, पुणे -1 येथे दिनांक 29/07/2014 रोजी सायंकाळी 5.00 वाजेपर्यंत सादर करावेत. यानंतर प्राप्त झालेल्या आक्षेपांचा कोणत्याही परिस्थितीत विचार केला जाणार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी.
दिनांक 06/07/2014 रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेच्या उत्तरतालिका

No comments:

Post a Comment

Thanks For Visiting www.resultshub.net

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Google+ Followers..Join Now

Search Results, Jobs..